PONUKA PRE HR PROFESIONÁLOV

Staňte sa profesionálom v oblasti age managementu!

Chcete rozšíriť svoje kompetencie HR manažéra, špecialistu, personalistu v oblasti age managementu (AM)? Staňte sa profesionálom v tejto oblasti!

Pomôžu vám  kurzy pre profesionálov AM:

Úvod:

Aby ste vnikli do problematiky je dôležité sa oboznámiť a pochopiť koncepciu age managementu (AM), poznať teoretické východiská jednotlivých pilierov AM a ich väzbu na personálne procesy, ktoré s týmto konceptom pracujú. Základom je spoznať ako využívať koncepciu  pracovnej schopnosti a ďalších nástrojov v praxi, ktoré AM ponúka firmám a organizáciám štátnej aj verejnej správy. Ide o zahraničné know-how, rokmi overené a vedecky podložené  informácie.

Komu je kurz určený:
 • manažérom HR, špecialistom HR, personalistom, lektorom, konzultantom, facilitátorom, psychológom…
Dozviete sa o:
 • pracovnej schopnosti ako základnom pojme age managementu (AM)
 • koncepte pracovnej schopnosti
 • teoretických východiskách jednotlivých pilierov AM
 • ich väzbe na personálne procesy
 • používaní konceptu pracovnej schopnosti pri zavádzaní opatrení AM do praxe organizácií a firiem.
Obsah kurzu:
 • Age management, základné pojmy
 • Historický vývoj – súvislosti, kontext
 • Koncept pracovnej schopnosti a jeho jednotlivé faktory
 • Nástroje na meranie pracovnej schopnosti
 • Piliere age managementu a ich väzba na personálne procesy
 • Interpretácie výsledkov merania pracovnej schopnosti
 • Ako zavádzať age management do firemnej praxe
 • Príklady dobrej praxe
 • Diskusia, záver

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie

Cena: 160 € (nie sme platcom DPH€)

Odborný garant:  

Prihláška tu: https://forms.gle/Ewja4h9CoxyMicNr6 

Úvod:

Audítor age managementu (AM) pripravuje odborníkov, ktorí poznajú koncept pracovnej schopnosti ako základný predpoklad pre zavádzanie opatrení AM do praxe vo firmách a organizáciách štátnej aj verejnej správy. Poznajú teoretické východiská jednotlivých pilierov AM a ich väzbu na personálne procesy, ktoré s týmto konceptom pracujú. Vedia použiť štandardizované nástroje pre skenovanie ich naplňovania a vyhodnotiť získané dáta. Tento kurz nadväzuje na kurz Základy age managementu. 

Komu je kurz určený:

Manažérom, špecialistom HR, …

 Dozviete sa o:

 • príprave a spracovaní plánu zavádzania opatrení AM
 • koncepte pracovnej schopnosti ako základným pojmom (AM), štandardom auditu AM a s 
 • vyhodnocovaním jeho výstupov

Obsah:

 • Koncept pracovnej schopnosti a jeho jednotlivé faktory
 • Nástroje na meranie pracovnej schopnosti
 • Štandard auditu age managementu
 • Metódy a preverované oblasti
 • Piliere age managementu
 • Použitie nástroja pre sken jednotlivých pilierov AGMA 1.0
 • Závery auditu a návrh opatrení

Absolventi získajú Osvedčenie o absolvovaní kurzu Audítor AM a možnosť používať elektronický nástroj pre skenovanie jednotlivých pilierov AM (AGMA verzia 1.0).

Cena: 235 € (nie sme platcom DPH)

 Odborný garant:

Úvod:

Work Ability Index je medzinárodne štandardizovaným a validovaným nástrojom na meranie pracovnej schopnosti, ktorý je základným predpokladom na získanie podkladových dát pre zavádzanie opatrení age managementu.

Poskytuje informácie o súčasnej i budúcej pracovnej schopnosti zamestnancov (fyzicky, duševne i kombinovane pracujúcich) vzhľadom na ich vek a ich zdravotný stav.

Bol vyvinutý v osemdesiatych rokoch minulého storočia Fínskym inštitútom pracovného zdravia so sídlom v Helsinkách. Od tej doby bol dôkladne vedecky testovaný, preložený do viac než 30 jazykov a celosvetovo používaný ako základný nástroj pre opatrenia na podporu zdravia na pracovisku.

Obsah aktivity nadväzuje na kurz Základy age managementu. 

Komu je kurz určený:

 • odborníkom z oblasti pracovného lekárstva, psychológom, lektorom vzdelávania dospelých, facilitátorom… 

Dozviete sa o:

-koncepte pracovnej schopnosti
-pravidlách ako merať  Work Ability Index (1.0)
-ako prakticky s týmto nástrojom pracovať 
-ako vyhodnocovať jeho výstupy.

Obsah:

Teoretická časť

 • Koncept pracovnej schopnosti
 • Jednotlivé faktory pracovnej schopnosti
 • Kontrolný test

Praktická časť

 • Príprava na použitie WAI, ochrana osobných údajov
 • Práca s WAI, zber dát
 • Práca s databázou
 • Interpretácia výsledkov merania pracovnej schopnosti

 

Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie Expert WAI 1.0: Work Abilitiy Index a možnosť používať autorizovaný český preklad dotazníkov Work Ability Index 1.0.

Cena: 505 € (nie sme platcom DPH)

Odborný garant:

Úvod:

Skupinová metóda licencovaného programu Profesní seniorita® (profesíjna seniorita) je založená na aktívnej výučbe a metódach zameraných na hľadanie vlastných zdrojov účastníkov, na proaktívnom koučingu, ktorý je zameraný na hľadanie a nachádzanie vlastných riešení samotnými účastníkmi. Ide o učenie sa vlastnou činnosťou (learning-by-doing), vzájomné učenie sa v skupine, facilitáciu.

Hlavným cieľom kurzu je naučiť budúcich lektorov používať skupinovú metódu v súlade s metodikou FIOH. Pozrite si krátke video.

Základy programu boli vyvinuté na University of Michigan, (USA), modifikácia a vedecké overenie metódy bolo realizované expertmi Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), ktorí získali za program 1.cenu na medzinárodnej súťaži v kategórií príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA. 

Komu je kurz určený:

– odborníkom z oblasti HR, lektorom vzdelávania dospelých, facilitátorom, koučom, poradcom v kariérovom poradenstve… 

Dozviete sa o:

 • plánovaní, riadení kariéry a profesijnom rozvoji
 • zvládaní zmien spojených s prácou
 • Zostavení osobného akčného plánu pre rozvoj kariéry

Obsah kurzu:

 • Úvod do kurzu – predstavenie lektorov a skupinovej metódy
 • Profesijné ciele, silné a slabé stránky, práca a voľný čas – interaktívne metódy
 • Význam učenia sa nových vecí, podpora profesijného rozvoja, zvládanie zmien – interaktívne metódy
 • Pracovné role v organizáciách, pracovný kolektív, význam sociálnych sietí v práci a podpora pracovného výkonu
 • Duševná a pracovná pohoda, varovné signály stresu a syndrómu vyhorenia, akčný plán – interaktívne metódy
 • Nácvik vedenia peer-groups
 • Organizácia programu v ČR a v SR, zoznámenie s informačným systémom
 • Spätná väzba, ukončenie programu

Absolventi kurzu získavajú Certifikát autorizovaného lektora pre výučbu programu Profesní seniorita® na území ČR a SR. Absolventi uzatvárajú zmluvu medzi autorizovaným lektorom a držiteľom licencie programu Profesní seniorita® k realizácii programu podľa metodiky FIOH a sú zaradení do databázy autorizovaných lektorov programu tohto programu.

Lektor dostane Príručku lektora a Pracovný zošit účastníka, možnosť metodického vedenia po skončení kurzu, online konzultácie a môže využiť nácvik (8 h) skupinovej metódy po ukončení kurzu.

Cena:  870 € (nie sme platcom DPH)

Odborný garant:

Tieto kurzy vznikli v zahraničí, sú overené praxou a podložené vedeckými výskumami. 
V prípade záujmu napíšte na info@agemanagement.sk