21. ročník medzinárodnej konferencie

Age Management SALON 2024

18. apríl 2024

Hotel Sorea Regia, Kráľovské údolie, Bratislava

Age management je spôsob riadenia ľudí s prihliadnutím na ich vek, ktorý zohľadňuje: priebeh životných etáp človeka
na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. 

Pripravujte už teraz organizáciu na starnutie svojich zamestnancov. Využite uplatňovanie  nástrojov age managementu, ktoré umožnia zamestnancom udržiavať pracovný výkon do vyššieho veku v dobrom zdraví.

Ďalší 21. ročník česko-slovenskej konferencie Age Management SALON aj tento rok pripravujeme v spolupráci so Slovenskou a Českou asociáciou Age Managementu (SAAM, ČAAM), Age  Management z.s. (ČR), Age Management o.z. (SR) a ďalšími partnermi.

 

Kreslo pre hosťa

avatar_user_11_1543423815-500x500 (1)

Do Kresla pre hosťa sme pozvali profesorku  Barbaru Ukropcovú, ktorá pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka na integrovanú fyziológiu a koordinátorka klinických štúdií. Porozprávame sa s ňou o účinkoch cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu.

Aplikácia zásad vekového manažmentu v kolektívnom vyjednávaní

Michal Němec, poradca prezidentky Konfederácie odborových zväzov SR

Michal Němec je absolventom Vysokej vojenskej pedagogickej školy v odbore andragogika  a sociológia, zakladateľom Prvej doplnkovej dohodovej poisťovne Tatry-Sympatia. Od roku 1997 spolupracuje s Konfederáciou odborových zväzov SR a s jednotlivými odborovými zväzmi,  pri zakladaní doplnkového dôchodkového poistenia na Slovensku. Pre odbory pracoval aj ako expert pre oblasť sociálneho poistenia a zastrešoval aktivity odborov na pôde Aliancie sektorových rád v rámci jednotlivých národných projektov (NSP, NSK). Pôsobí ako expert v Twinningových projektoch zameraných na problematiku sociálneho dialógu (na národnej aj regionálnej úrovni), bezpečnosti a ochrany zdravia  pri práci a sociálneho poistenia.Je spoluautorom prvej Stratégie aktívneho starnutia  a akčného plánu v Slovenskej republike v roku 2013. Je garantom viacerých analytických výstupov zastrešovaných Konfederáciou odborových zväzov SR, zameraných na problematiku sociálneho poistenia a starnutia populácie. V súčasnosti pôsobí ako poradca  prezidentky KOZ SR. 

Kreslo pre hosťa

prof. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.  vedúca Centra pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV

Barbara Ukropcová pracuje na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV ako expertka na integrovanú fyziológiu a  a koordinátorka klinických štúdií, zameraných na účinky cvičenia a komplexnej modifikácie životného štýlu.V rámci klinického biomedicínskeho výskumu sa sústreďuje na mechanizmy účinkov pohybovej aktivity, význam nedostatku pohybu pri vzniku chronických ochorení ako aj na využitie benefičných účinkov pravidelnej fyzickej aktivity v klinickej praxi. Je profesorkou patofyziológie, prednáša na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, a to predovšetkým o ochoreniach, ktoré súvisia s obezitou a so sedavým životným štýlom. V roku 2017 založila a dodnes vedie Centrum pohybovej aktivity BMC SAV, a v roku 2022 sa významne pričinila o akreditáciu Centra pre manažment obezity BMC SAV Európskou asociáciou na výskum obezity, EASO.

Dr. Ukropcová je zodpovednou riešiteľkou / spoluriešiteľkou mnohých zahraničných a domácich výskumných projektov, spoluautorkou 10 monografií, autorkou vedeckých publikácií v prestížnych zahraničných odborných časopisoch (J Clin Invest, Cell Metab, Diabetes, PLoS Med). Je členkou výboru Slovenskej obezitologickej asociácie, Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, členkou Európskej asociácie na výskum obezity (EASO), Európskej asociácie na výskum diabetu (EASD) a zakladajúcou členkou Exercise and Physical Activity Study Group pri EASD (ExPAS-EASD).

MILC – chaordický prístup k rozvoju zručností pre 21. storočie u mileniálov

Jana Bieliková, PEDAL Consulting, s.r.o.

Jana Bieliková je absolventkou Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2024 sa venuje implementácii medzinárodných projektov.  Počas pôsobenia v Slovak Business Agency sa jednalo predovšetkým o podporu malých a stredných v podobe prenosu a výmeny skúseností a nových prístupov v podnikaní.

V spoločnosti PEDAL Consulting sa venuje zvyšovaniu povedomia a aktivizácii mladých ľudí, a to predovšetkým v oblasti udržateľnosti. 

Zmena paradigmy pri prijímaní zamestnancov 50+. Nutnosť či želanie?

Tatiana Trebatická, MSc in HRM, ACC (ICF), Manažér Ľudských zdrojov, Biznis konzultant v oblasti riadenia a rozvoja ľudí

Profesionál v oblasti riadenia ľudských zdrojov s viac ako 25 ročnými skúsenosťami v rôznych firemných kultúrach – IT/Telco, B2B, FMCG, Energetika. Je absolventkou študijného programu britskej univerzity – Master of Science in Human Resources Management. Počas svojho pracovného pôsobenia na manažérskych pozíciách zastrešovala komplexne aktivity ĽZ na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Poľsku, Grécku, Cypre a Izraeli. V spoločnosti Slovnaft riadila Rozvoj Ľudských zdrojov, vrátane strategicky významných projektov súvisiacich s generačnou výmenou v rafinérii a zmenou firemnej kultúry.

Ako medzinárodne certifikovaná tímová a individuálna koučka (Diploma in Team Coaching – The International Centre for Business Coaching; Associate Certified Coach – International Coaching Federation) sa dlhodobo venuje nielen biznis poradenstvu v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ale najmä kariérnemu poradenstvu a dlhodobému rozvoju tímov a jednotlivcov.

Je členkou Slovenskej asociácie koučov a Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

Medzigeneračná podpora a zdravotná starostlivosť

PhDr. Andrea Bratová, PhD., MPH, funkcia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Sekcia zdravia, Odbor zdravotnej starostlivosti

Absolventka Trnavskej univerzity v Trnave, obor Ošetrovateľstvo. V rokoch 1996-2013 zamestnaná vo Fakultnej Nemocnici Nitra na Anestéziologicko-resuscitačnej klinike. Od roku 2007 do roku 2013 pôsobila ako odborný asistent na UKF v Nitre, FSVaZ, KKDaUM. Od 2013 do roku 2017 pôsobila ako odborný asistent na Trnavskej univerzite v Trnave, FZaSP, KO. Od roku 2017 do roku 2020 pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Univerzite Karlovej v Prahe, 2. Lekárskej fakulte UK a FN Motol, Ústave ošetřovatelství.  

Od októbra 2020 pracuje na Sekcii zdravotníctva Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako hlavný štátny radca,  zaoberá sa okrem iného problematikou seniorov a zdravotnej starostlivosti. 

Zavádzanie age managementu do praxe organizácíí v sociálnych službách v Juhomoravskom kraji

Mgr. Ilona Štorová, predsedkyňa z.s., Age Management z.s. v ČR

Je absolventkou odboru andragogika Univerzity Palackého v Olomouci. Dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania    dospelých, zameriava sa na andragogiku a projektový manažment so zameraním na rozvoj ľudských zdrojov. 

Prezentácia predstaví unikátny fínsky program, ktorý je určený na podporu riadenia kariéry, odbornej kvalifikácie a duševnej pohody zamestnancov akéhokoľvek veku. Použitá skupinová metóda zvyšuje možnosti účastníkov nachádzať úspešné riešenia týkajúce sa ich kariéry a posiluje ich schopnosť vyrovnať sa s prípadnými neúspechmi. Pre organizácie a firmy tak predstavuje možnosť udržať si kvalifikovaných a kompetentných zamestnancov. Program bol ocenený 1. cenou na medzinárodnej súťaži v kategórii príkladov dobrej praxe na konferencii Work, Stress, and Health 2008 vo Washingtone D.C., USA.

RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brne (dnešná Masarykova univerzita), odbor fyzikálna chémia. V rokoch 1965-81 pôsobil vo Výskumnom ústave makromolekulárnej chémie v Brne (dnešný Ústav polymérov) ako samostatný vedecký pracovník. V rokoch 1981 až 2011 pracoval na rôznych pozíciách v zdravotníctve (hygienická služba), v roku 2003 bol vymenovaný za riaditeľa novozaloženého Zdravotného ústavu so sídlom v Brne. Zo zdravotníctva odišiel do dôchodku 31. 12. 2012.
Je autorizovanou osobou pre hodnotenie zdravotných rizík v oblasti posudzovania vplyvov životného prostredia na verejné zdravie. Od roku 2010 sa profesionálne venuje problematike agemanagementu, najmä nástroju na objektívne meranie pracovnej schopnosti (WAI).

8:30 – 9:00

Registrácia

9:00 – 9:40

Otvorenie 15 min

Millenials Innovate & Learn through Chaos
Jana Bieliková, senior project manager, PEDAL Consulting, s.r.o. 

9:40 – 10:00

Medzigeneračná podpora a zdravotná starostlivosť
Andrea Bratová, hlavný štátny radca, Odbor zdravotnej starostlivosti Sekcia zdravia, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

10:00 – 10:20

Zavádzanie age managementu do praxe organizácíí v sociálnych službách v Juhomoravskom kraji
Ilona Štorová, predsedkyňa, Bohumil Pokorný, expert merania WAI, Age Management z.s., ČR.

10:20 – 11:00

Prestávka

11:00 -11:30

Kreslo pre hosťa
Barbara Ukropcovávedúca Centra pohybovej aktivity, Biomedicínske centrum SAV

11:30 – 11:40

Odovzdanie ceny AM

11:40 – 12:00

Zmena paradigmy pri prijímaní zamestnancov 50+. Nutnosť či želanie?
Tatiana Trebatická, Manažér Ľudských zdrojov, Biznis konzultant v oblasti riadenia

12:00 – 12:20

Aplikácia zásad vekového manažmentu v kolektívnom vyjednávaní
Michal Němec, poradca prezidentky Konfederácie odborových zväzov SR

12:20 – 13:00

Diskusné fórum

 

Ukončenie konferencie

 

Jednotlivé prezentácie z konferencie nájdete tu: 

Štórová_SALON

Nemec AGSalon 2024

Age management Trebatická 20240418 konf FINAL

PPT_PEDAL_2024-4-18_v2

Účastnícky poplatok 90 €. Nie sme platcom DPH.
Registrácia končí 12. apríla 2024.

Registračný formulár na Age Management SALON 2024 REGISTRÁCIA
OBCHODNÉ PODMIENKY AKCIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Štatút Ceny za podporu a rozvoj Age Managementu v SR

 • Cenu za podporu a rozvoj Age managemntu v SR za rok 2023 (ďalej len cena AM) zriaďuje výkonný výbor Slovenskej asociácie Age Managementu, o.z. (SAAM).
 • Cieľom ceny AM je popularizácia problematiky starnutia na pracovisku, podpora generačného mixu – prepojení pracujúcich generácií, vytváraní priaznivých pracovných podmienok pre zamestnancov rôzneho veku.
 • Cena AM chce oceniť zaujímavé projekty a iniciatívy zamestnávateľov, profesijných a odborových združení, aktivity realizované v štátnej a verejnej správe, v médiách, vzdelávaní, (prípadne aj jednotlivcov), ktoré prispeli  k šíreniu povedomia o age managemente alebo podpore aplikácie princípov  age managementu do praxe.

Porota

 • Výkonný výbor SAAM menuje každoročne 5 člennú porotu, ktorej úlohou je posúdiť návrhy a predložiť Výkonnému výboru návrhy na udelenie Ceny AM
 • Porota sa skladá z členov Výkonného výboru SAAM a nezávislých odborníkov.
 • Porota volí svojho predsedu a rozhoduje obyčajnou väčšinou hlasov.
 • Porota je oprávnená cenu neudeliť alebo rozdeliť.

Navrhovatelia

 • Návrh na udelenie Ceny AM môžu podávať členovia SAAM, partneri SAAM, odborná verejnosť (právnické aj fyzické osoby).
 • Návrhy musia byť úplné, musia obsahovať všetky požadované náležitosti, uvedené pri vypísaní Ceny AM na príslušný rok. Neúplné návrhy porota do Ceny AM nezaradí.
 • Výkonný výbor SAAM oznámi vypísanie Ceny AM prostredníctvom médií, web stránky, news lettrov a i.

 Odovzdanie ceny

 • Cena AM sa odovzdáva raz ročne, spravidla pri príležitosti organizovania konferencie Age Management SALON
 • Cena AM sa odovzdáva verejne

 Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa: 22.2.2023

Výkonný výbor Slovenskej asociácie age managementu, o.z. vyhlasuje

Cenu za podporu a rozvoj Age Managementu v SR za rok 2023

Prihlásenie:

Návrh na udelenie Ceny AM môžu podávať členovia SAAM, partneri SAAM, odborná verejnosť (právnické aj fyzické osoby) ako aj autori sami a to prostredníctvom formulára.

Táto bude obsahovať:

 • identifikačných údaje
 • zdôvodnenie návrhu
 • popis projektu ( cca na pol strany A4) a fotodokumentáciu k projektu (zašle prihlasovateľ elektronicky na adresu info@agemanagement.sk).

Časový harmonogram:

 • do Ceny AM 2023 je možné prihlásiť projekty, ktoré boli realizované alebo ukončené v roku 2023, alebo subjekty, ktoré aplikujú v praxi niektoré nástroje, postupy age managementu.
 • Uzávierka prijímania prihlášok je: 20. marec 2024
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude na konferencii Age management SALON, dňa 18. apríla 2024.

Ocenený víťaz bude zverejnený dostupnými komunikačnými kanálmi a na webstránke agemanagement.sk.

Fotogaléria

Organizátor

Generálny partner

Hlavný partner

Partner


Mediálny partner