Národný program aktívneho starnutia 2021-2030

Slovenská asociácia age managementu sa zapojila v roku 2021 do prípravy projektu Národný program aktívneho starnutia 2021-2027. Je gestorom niektorých opatrení, ktoré sa týkajú aktívneho starnutia zamestnanca v pracovnom procese od vstupu na pracovný trh až po senioritu. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať, keď sa rozbehne projekt. Predpoklad jar 2024. 

Opis programu

Dňa 30. novembra 2023 sa uskutočnila medzirezortná porada gestorov k Národnému programu aktívneho starnutia 2021-2030 na MPSVaR. SAAM je zastúpený riaditeľkou Ilonou Hegerovou.

Stretnutie otvorila p. Polakovičová Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia, privítaním účastníčok a účastníkov stretnutia. Následne predstavila riadiacu štruktúru (ďalej „RŠ“) Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 (ďalej „NPAS“) v zložení p. Vávra (riaditeľka odboru analýz a koordinácie politík aktívneho starnutia), p. Klempovú a p. Obrotkovú (ktorá sa z dôvodu práceneschopnosti nemohla na stretnutí zúčastniť). Nasledovalo predstavenie prítomných formou tour de table.

 

Úvod pokračoval zhrnutím dôležitých informácií z ostatného obdobia implementácie NPAS:

  • Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 za roky 2021 – 2022 a návrh na jeho aktualizáciu (ďalej „Správa“) bola prijatá vládou SR 6. septembra 2023 uznesením č. 432,
  • Uznesenie č. 432 prinieslo novinku v podobe úpravy termínu plnenia v rámci uznesenia vlády SR tak, aby záverečná Správa k NPAS vznikla v roku 2031 (táto úprava bude v nasledujúcom období zohľadnená aj gestorom),
  • Termín najbližšieho odpočtu NPAS zo strany gestorov – 31. marec 2025 za obdobie rokov 2023 – 2024.