„Zatiaľ čo v rámci EÚ bude v dôsledku starnutia populácie v roku 2050 chýbať 15 % pracovnej sily, na Slovensku to bude až 21 %. Zamestnávatelia by teda už teraz mali myslieť na to, ako vytvoriť vhodné podmienky na prácu starnúcej populácie a motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.“

Tieto slová, ktorými sa v kľúčovom strategickom dokumente, Národnom programe aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020, začína časť, venovaná vekovému manažmentu, približujú jeden z kľúčových dôvodov, prečo je časový manažment vôbec a na Slovensku osobitne taký dôležitý. Národný program aktívneho starnutia /NPAS/ bol prijatý Vládou SR v decembri 2013 a na tejto internetovej stránke uverejňujeme jeho časti, venované zamestnanosti a zamestnávaniu vo vyššom veku a vekovému manažmentu. Celý NPAS môžete nájsť na http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/rada-vlady-sr-prava-seniorov/narodny-program-aktivneho-starnutia-roky-2014-2020.html.

Vekový manažment – Age Management – vznikol už začiatkom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia vo Fínsku ako odpoveď na tamojší demografický vývoj a prudké starnutie populácie. Kľúčovú úlohu pri tom zohral Fínsky inštitút pracovného zdravia / Finnish Institute of Occupational Health a konkrétne predovšetkým profesor Juhani Ilmarinen. Pod jeho vedením vznikol komplexný systém vekového manažmentu a ako jeho konkrétny nástroj Index pracovnej schopnosti / WAI – Work Ability Index/. Na tejto stránke prinášame rozhovor s profesorom Ilmarinenom v angličtine.

V roku 2008 bola na Slovensku vo vydavateľstve Príroda vydaná jeho kniha Ako si predlžiť aktívny život. Tá bola jedným z impulzov aby sa zásady vekového manažmentu postupne začali aplikovať v susednej Českej republike. V roku 2010 sa práve v spolupráci s Fínskym inštitútom pracovného zdravia začal realizovať medzinárodný projekt Stratégia Age Managementu v Českej republike. Na ten teraz nadväzuje projekt Implementácia Age Managementu v Českej republike. Významné miesto v ňom má občianske združenie Age Management o.s. pod vedením pani Ilony Štorovej.

Po niekoľkoročných kontaktoch sa práve českí priatelia stávajú dôležitými partnermi pre snahu aplikovať vekový manažment na Slovensku. Má to svoju jednoznačnú logiku nielen v jazykovej blízkosti, ale aj v tom, že české spoločenské, ekonomické a sociálne reálie umožňujú bezprostrednejší   prenos poznatkov o vekovom manažmente z najvyspelejších krajín. Vytvárame tak spojenectvo, do ktorého sa popri Age Management o.s. zapájajú tri slovenské subjekty, Občianske združenie Bagar o.z., Nezisková organizácia Aptet n.o. a Občianske združenie Age Management Balancing. Krátko ich predstavujeme na našej spoločnej internetovej stránke.

Štartovacím podnetom pre túto konkrétnu spoluprácu sa stal okrem iného projekt Je najvyšší čas na vekový manažment, realizovaný OZ Bagar s  finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.   O tomto projekte a jeho aktivitách informujeme na inom mieste tejto stránky. Považujeme ho v duchu Národného programu aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 za jeden z prvých konkrétnych krokov v tomto smere, po ktorom musia nasledovať mnohé ďalšie. Táto iniciatíva a spojenectvo pre vekový manažment sú otvorené pre všetkých, ktorí chcú prispieť k tejto závažnej úlohe súčasnosti a budúcnosti.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné  Občianske združenie Bagar.

znak_mzvsr_SK_plny_2012