PROJEKT “Je najvyšší čas na vekový manažment”

Bagar o.z.Občianske združenie Bagar realizuje s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd projekt Je najvyšší čas na vekový manažment. Projekt je charakterizovaný takto:

Pri príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv sa výrazne ukázalo, akú významnú úlohu  hrá sociálno-ekonomické zázemie a s tým spojená otázka zamestnanosti. Jednou z najvážnejších foriem diskriminácie je diskriminácia na základe veku. V súvislosti s demografickým vývojom táto téma nadobúda zásadný celospoločenský význam. Je teda najvyšší čas aj u nás prikročiť k prvým krokom smerom k uplatňovaniu vekového manažmentu, ktorý je najčastejšie definovaný ako riadenie zohľadňujúci vek zamestnancov – a to tak ako preventívne i operatívne opatrenie. Ide o dlhodobý proces, v ktorom musia byť zapojené všetky relevantné zložky spoločnosti, štátna a verejná správa, organizácie zamestnávateľov a zamestnancov a výrazne tiež tretí sektor. Tento projekt si nemôže klásť ambíciu komplexného riešenia, ale chce byť zásadným podnetom pre intenzívnejšie úsilie všetkých zainteresovaných.

Vekový manažment sa v Škandinávii a vyspelých európskych krajinách využíva už zhruba dve desaťročia, u nás je známy takmer desať rokov. Dosiaľ však nebadať konkrétne kroky v tomto smere. Národný program aktívneho starnutia 2014-2020 i Národná stratégia aktívneho starnutia, ktorá sa zaoberá práve zamestnanosťou vo vyššom veku, síce spomínajú vekový manažment ako dôležitý nástroj pre trh práce, zatiaľ sa však v tomto smere pokročilo iba málo. Projektom chceme naštartovať proces intenzívnejšieho riešenia tejto problematiky s aktívnym zaangažovaním jej kľúčových účastníkov. Dôkladná príprava konferencie o vekovom manažmente na Slovensku, prípravná hĺbková  komunikácia so zainteresovanými subjektmi , sociálnymi partnermi a tretím sektorom a hlavne spracovanie a šírenie záverov tejto konferencie by mala slúžiť hlavnému cieľu – naštartovaniu využívania vekového manažmentu v SR ako celospoločenského záujmu. Parciálne potom je cieľom získať pre ne zamestnávateľov a ich organizácie, odbory a tretí sektor, pri čom nejde iba o seniorov a ich organizácie, ale aj nižšie vekové skupiny z hľadiska prípravy na aktívne starnutie.

Kľúčovou aktivitou projektu je konferencia Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia.

Program konferencie pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR a predsedu Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie Jána Richtera

Vekový manažment a Národný program aktívneho starnutia

Kongresové centrum Technopol, Kutlíkova 17, Bratislava

16.februára 2015, 9.30 – 13.00 hod.

9.30 – 10.15
Otvorenie konferencie
Miloš Nemeček, člen Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, prezident OZ Bagar

Úvodné slovo:
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Príhovory:
Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku
Jozef Mikloško, poslanec Národnej rady SR, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska

10.15 – 11.00
Informačný panel:
Zásady vekového manažmentu a skúsenosti z Českej republiky
Ilona Štorová, vedúca projektu Implementácia Age Managementu v ČR
Jiří Fukan, Úrad práce Českej republiky Brno
Jaroslav Páviš, HR konzultant, Witte Atomotive Nejdek

11.00 – 11. 20
Prestávka na kávu

11.20 – 13.00
Diskusný panel:
Vekový manažment na Slovensku – súčasnosť a perspektívy
Úvodné slovo: Peter Mihók, predseda Svetovej federácie komôr, predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Hlavný referát: Danica Lehocká, generálna riaditeľka sekcie práce MPSVaR

Panelisti:
Branislav Vargic, prezident Združenia pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov Tatra banka
Jozef Luha, riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov, Železničná spoločnosť Slovensko,
Ľubomír Plai, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

13.00   Obed

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné  Občianske združenie Bagar.

znak_mzvsr_SK_plny_2012