Demografické a technologické zmeny dokážeme zvládnuť, ak vieme, ako na to

„Age management je schopný zlepšiť náš pracovný aj súkromný život,“ hovorí Ilona Hegerová, zakladateľka Slovenskej asociácie age managementu.

Na Slovensku sa o age managemente veľmi nehovorí. Čo sa skrýva pod týmto pojmom?

Zjednodušene povedané, ide o riadenie ľudí s ohľadom na ich vek, schopnosti a pracovný potenciál. Age management sa zameriava na priebeh životných etáp človeka na pracovisku, jeho meniace sa kompetencie, hodnoty, zdravie, postoje a motiváciu. Zahŕňa všetky vekové skupiny zamestnancov od absolventov škôl až po pracujúcich dôchodcov.

Čo vás priviedlo k tejto téme?

O problematiku starnutia v pracovnom procese som sa začala zaujímať už na konci prvej dekády tohto storočia. Čítala som odborné časopisy pre HR manažérov, v ktorých sa už vtedy písalo o demografickom vývoji, starnutí, výkonnosti a najmä ohrozenej skupine 50+, pretože  starší zamestnanci ako ja si často nemohli nájsť prácu.

V tom čase sme spolupracovali s Asociáciou vzdelávania dospelých z Českej republiky, pripravovala som jednu konferenciu a náhoda mi otvorila dvere. Práve pripravovali projekt o age managemente, vďaka ktorému som sa zoznámila s kolegyňou Ilonou Štorovou, ktorá to v Českej republike rozbiehala. Pozvala som ju preto na konferenciu HR Salon, kde prvýkrát na Slovensku prezentovala tému age managementu pred HR manažérmi.

Čo bolo dôvodom vzniku organizácie SAAM?

S Ilonou Štorovou sme sa dohodli, že spolu začneme šíriť na Slovensku osvetu. Založila som preto v roku 2014 združenie Manažment veku (age management) ako partnerskú organizáciu českého združenia. Zámerom bolo osloviť všetkých, ktorých téma zaujíma a riešia problémy s demografiou, so starnúcimi zamestnancami, s nezamestnanými, so seniormi alebo s absolventmi škôl. Kompetentní však vtedy nemali vôľu počúvať, o čom hovoríme.

Postupne sa vytvárala komunita okolo tejto témy, až sme dospeli koncom roku 2016 k založeniu Slovenskej asociácie age managementu, ktorej zámerom je stať sa partnerom významných organizácií, zamestnávateľských zväzov a združení na Slovensku.

V čom vidíte prínos a poslanie SAAM pre súkromný a verejný sektor?

Stále sme v štádiu boja o miesto na slnku. Verejný sektor nás doteraz veľmi nepočúval. Minulý rok pripravil rezort práce Národný program aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 a aj my sme boli do toho procesu zapojení. Uvidíme, ako to bude pokračovať, pretože štát je najväčší zamestnávateľ a situáciu dlhodobo koncepčne nerieši.

S akými inštitúciami spolupracujete? Čím sa môžu inšpirovať kultúrne inštitúcie?

Rozbiehame spoluprácu postupne, podarilo sa nám nadviazať komunikáciu s RÚZ, HR komunitou, spolupracujeme s Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých. Osveta je veľmi úzko spätá s oblasťou kultúry, kde vidíme tiež veľký potenciál. Je potrebné oslovovať ľudí vo všetkých oblastiach, pretože čím viac si budú uvedomovať význam age managementu, tým významnejšie môžu zlepšiť svoj pracovný aj súkromný život.

Akým témam ste sa venovali v roku 2020?

Keďže konferencia HR Salon bola z dôvodu pandémie zrušená, pripravili sme z jednotlivých tém hodinové online bloky. Po lete sme sa každý mesiac venovali konkrétnej téme.

Ako zabezpečuje osvetu pre verejný a súkromný sektor?

Aktuálne sa venujeme projektu Work Ability Management, ktorý sa zaoberá pracovnou schopnosťou, ktorá sa postupom veku zamestnanca z rôznych dôvodov mení. Ide najmä o nové technológie, zdravie, vzdelávanie, zručnosti a motiváciu. Je dôležité povedať, že sa tieto zmeny dajú merať a je možné ich zvládnuť. Musí sa však vedieť, ako na to. Nejde pritom o žiadnu veľkú novinku, krajiny ako Fínsko, Nemecko či Holandsko sa tým zaoberajú už desaťročia. Momentálne pracujeme na príručke s názvom Podpora starnutia na pracovisku.

Ako môže age management pomôcť zamestnávateľom a zamestnancom zvládnuť aktuálne obdobie pandémie?

V rozbehnutom pandemickom vlaku môžeme robiť hlavne osvetu a vysvetľovať, že sa firmy aj zamestnanci  musia začať reálne pripravovať na demografické a technologické zmeny, ale aj na takéto mimoriadne situácie. Hovorí sa, že každá kríza nás posúva ďalej.

Čomu sa budete venovať v tomto roku?

Pripravujeme školenia  zamerané na to, ako aplikovať koncepciu age managementu do praxe. Pokračujeme v age management fórach, ktoré budú online každý druhý mesiac. Plánujeme aktívne komunikovať s médiami a podporiť disemináciu projektu Work Ability Management (WAM).

ROZHOVOR VIEDLA: Veronika Vasilová

FOTOGRAFIE: Archív Ilony Hegerovej

z webu: http://mojeumenie.sk/vzdelavanie/demograficke-a-technologicke-zmeny-dokazeme-zvladnut-ak-vieme-ako-na-to/