Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Ako zostať v čase epidémie aktívni?

V Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, kde sa realizujú tréningové programy pre seniorov a pacientov v rámci biomedicínskeho výskumu, sa vzhľadom na súčasnú situáciu uskutočňujú on-line tréningy. Môžete si teda niekoľkokrát do týždňa zacvičiť s trénerom v priamom prenose z pohodlia a bezpečia svojho domova.

On-line streaming tréningov si v stanovenom čase podľa harmonogramu môžete pozrieť na voľne dostupnom Facebookovom profile Biomedicínskeho centra SAV, https://www.facebook.com/bmcsav/, záložka Videá alebo záložka Príspevky (na stránke vľavo) alebo po prekliknutí sa na Facebookov profil https://www.facebook.com/Senior-Trening-101236668218848/, ktorý umožňuje trénerom vysielať tréningy on-line zo svojho domova. Po tréningu bude možná krátka diskusia s otázkami na trénera, prípadne lekára. Tréning bude po ukončení streamingu na stránke ešte nejaký čas k dispozícii.

Ďalšie informácie, vrátane dátumov a presného času nájdete na našej stránke a tiež na Facebooku Biomedicínskeho centra SAV

On-line tréningy CPA BMC SAV na Facebook-u

Rozvrh on-line tréningov v Centre pohybovej aktivity BMC SAV – aktuálny harmonogram

AKTUALITY BMC SAV: Prvý mesiac on-line tréningov je za nami, pozrite si analýzu a grafické zobrazenie  

Zostaňme fyzicky aktívni aj v čase karantény (pdf)

Recept na dávku pohybu (pdf)

Menej sedenia – viac pohybu (článok): K vedľajším negatívnym účinkom epidémie koronavírusu patrí aj izolácia a obmedzenie pohybu. Prečítajte si ako sa trochu rozhýbať…

Zvýšenie fyzickej zdatnosti pomocou dostatočnej dávky pohybu má pozitívny vplyv nielen na výkonnosť a kvalitu života, ale je aj efektívnym prostriedkom prevencie a liečby mnohých chronických ochorení. V prírode platí, že len pohyblivý živočích je životaschopný. Na druhej strane sedavý životný štýl významnou mierou zvyšuje chorobnosť aj úmrtnosť,  a nedostatok pohybu sa dokonca považuje za jeden z najvýznamnejších ovplyvniteľných rizikových faktorov  chronických metabolických, kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení, ako aj kolorektálneho karcinómu či postmenopauzálneho karcinómu prsníka.

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV vzniklo v lete v roku 2017, s cieľom vytvoriť priestor pre výskum  účinkov pravidelnej pohybovej aktivity na zdravie, v rámci krátkodobých ale aj dlhodobých individualizovaných tréningových  programov.

Základom tréningových programov je:

 • Edukácia účastníkov o benefitoch a účinkoch cvičenia na zdravie a spätná väzba (pravidelné informovanie o účinkoch intervencie).
 • Naučiť sa správne cvičiť (individualizované cvičenie vedené profesionálnym trénerom).
 • Stať sa súčastou skupiny ľudí s podobnými záujmami (sociálna interakcia).
 • Pravidelnosť a dlhodobé sledovanie účinkov cvičenia (konzultácie s lekárom).
 • Vyhodnocovanie efektivity tréningovej intervencie.

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV poskytuje priestor na meranie parametrov fyzickej zdatnosti ako aj príjemné, prostredie s moderným vybavením na realizáciu tréningových programov, ktoré sú súčasťou projektov biomedicínskeho výskumu na Biomedicínskom centre SAV. Výskum je podporený výskumnými agentúrami, alebo (programy s dlhodobým sledovaním) finančnými prostriedkami od  sponzorov či partnerov Biomedicínskeho centra SAV .

Centrum pohybovej aktivity (i) umožňuje uskutočňovať vytrvalostný i silový tréning pre dobrovoľníkov výskumných štúdií a  klientov Centra a Výskumnej kliniky BMC SAV, (ii)  umožňuje dlhodobé sledovanie účinkov pravidelného cvičenia na ľudské zdravia a podporuje zdravé starnutie a (iii) umožňuje získavať cenné vedecké poznatky o benefičných účinkoch cvičenia na zdravie človeka.

Centrum pohybovej aktivity úzko spolupracuje s Fakultou telesnej výchovy a športu UK ako aj s I. a II. Neurologickou klinikou LFUK a UNB, s Národným ústavom detských chorôb, UNB a Národným onkologickým ústavom, so Slovenskou obezitologickou asociáciou (SOA) ako aj so  Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a jej Obezitologickou sekciou (www.obesitas.sk). Súčasťou centra sú špecialisti na výživu (doc. MUDr. Peter Minárik, PhD; Mgr. Petronela Paulová).

Cieľom je vytvoriť modelový systém využitia pravidelnej pohybovej aktivity / modifikácie životného štýlu na zlepšenie zdravia.

Lekársky predpis pre zdravie. Aj cvičenie môže byť na predpis

Pohyb pre zdravie

Organizačná štruktúra

zodpovedná vedúca a odborná garantka

 • Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD

odborní garanti

 • Mgr. Jozef Ukropec, DrSc
 • Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD
 • MUDr. Martin Schön

hlavný tréner

 • Mgr. Viera Litváková

vedúca diagnostiky

 • Mgr. Lucia Slobodová

tréneri

 • PhDr. Peter Jurina
 • Mgr. Jakub Laurovič
 • Mgr. Daniel Dančík
 • Bc. Filip Kmeťko
 • Radko Ivan (študent FTVŠ UK)

Poskytované vyšetrenia

 • fyzická zdatnosť: Rockportov test, bicyklová spiroergometria
  (stanovenie maximálnej aeróbnej kapacity, VO2max)
 • pokojový metabolizmus & metabolická preferencia (nepriama kalorimetria)
 • motorické testy (EuroFit / Senior Fitness)
 • index telesnej hmotnosti (BMI), obvod pása, telesné zloženie (kvadrupedálna bioimpedancia)
 • svalová sila (handgrip)
 • objektívne monitorovanie profilu každodenej fyzickej aktivity (Activinsight)
 • metabolické a kognitívne testovanie

vybrané vyšetrenia realizujeme na Výskumnej klinike BMC SAV

Leták/Cenník