Age Management FÓRUM   24. jún 2020, 15:30 – 16:30 h

Nenechajte si ujsť naše 1. on-line diskusné fórum.

Zdravie je základným pilierom koncepcie age managementu. Kovid-19 nám ukázal, prečo je dôležité mať zdravých zamestnancov.

So svojimi skúsenosťami z obchodnej siete sa s vami podelí

Hana Fussyová, manažérka kultúry zdravia a zdravia v práci,
dm drogerie markt s.r.o.

Na tému: dm je svojim spolupracovníkom nablízku vždy, keď to potrebujú.

„Myslíme si, že firma našej veľkosti a filozofie sa musí zodpovedne postarať o nás aj inak, ako pracovne“. To sú slová pána Podhradského, konateľa spoločnosti dm drogerie markt pri spustení Stratégie zdravia a zdravia v práci.

Na prezentácií si povieme viac o Stratégii dm, ktorej cieľom je vnímať zamestnanca ako celého človeka a zvyšovať tak jeho angažovanosť a práceschopnosť. Budeme hovoriť o konkrétnych aktivitách a programoch:

– Univerzita osobného rozvoja
– Zdravá firma
– Záchranná sieť

V posledných týždňoch sledujeme trend rastúceho záujmu našich spolupracovníkov o poradenstvo v ťažkých životných situáciách. Aj takýmto spôsobom napĺňame ambíciu – byť našim kolegom nablízku vtedy, keď to potrebujú.

Prihláška TU: https://forms.gle/YJ9ZhdbunXoya39y6

Hana Fussyová, manažérka kultúry zdravia a zdravia v práci,
dm drogerie markt s.r.o.

V spoločnosti dm pôsobí od roku 2005, kde nastúpila na pozíciu referentka marketingu, neskôr postúpila na pozíciu asistentka nákupu. Následne 9 rokov zastávala funkciu oblastného manažéra. Od roku 2017 je firemným ombudsmanom a manažérkou na oddelení kultúry zdravia a zdravia v práci.
O svojej práci hovorí: „Som rada, že firma vytvorila možnosť posilniť svoje celostné zdravie . V danej téme vidím veľký potenciál, nakoľko si myslím, že ľudia vytvárajú jadro spoločnosti a ak chceme, aby bola firma úspešná, spolupracovníci by mali žiť v súlade sami so sebou, čo v dnešnej uponáhľanej dobe veľakrát zabúdame. Myslím si, že prosperita nie sú iba čísla, úspech je predovšetkým o ľuďoch. A pokiaľ tí nebudú spokojní, zdraví a motivovaní, úspech sa nedostaví.“
Vo svojej funkcii ombudsmana ochraňuje práva a dôstojnosť každého spolupracovníka, smeruje k porozumeniu a k spoločnému záujmu pri riešení situácie, podieľa sa na kultúre dôvery.

Odborníci z oblasti kultúry, vzdelávania a kariérneho poradenstva hovoria, čo sa zmení po koronakríze (anketa)

Predstaviteľov štyroch asociácií sme sa pýtali na ich reakciu súvisiacu s pandémiou.

Naše otázky boli:

 1. Aká je aktuálna úloha vašej asociácie v období súčasnej pandémie?
 2. Aké nové možnosti ponúka kríza pre vašu asociáciu – kam sa bude uberať jej smerovanie, poslanie?
 3. Ako vaša asociácia reaguje/reagovala na pandémiu?

Odpovedali:

Alfonz Kobielsky, predseda Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska

Miroslav Žabenský, predseda Asociácie kultúrno-osvetových inštitúcií

Emília Jányová Lopušníková, prezidentka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Ilona Hegerová, riaditeľka VKC Intenzíva; viceprezidentka Slovenskej asociácie age managementu

Viac sa dozviete na tomto odkaze: http://mojeumenie.sk/vzdelavanie/odbornici-z-oblasti-kultury-vzdelavania-a-karierneho-poradenstva-hovoria-co-sa-zmeni-po-koronakrize-anketa/?utm_source=web&utm_medium=link&utm_campaign=AMB

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV

Ako zostať v čase epidémie aktívni?

V Centre pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV, kde sa realizujú tréningové programy pre seniorov a pacientov v rámci biomedicínskeho výskumu, sa vzhľadom na súčasnú situáciu uskutočňujú on-line tréningy. Môžete si teda niekoľkokrát do týždňa zacvičiť s trénerom v priamom prenose z pohodlia a bezpečia svojho domova.

On-line streaming tréningov si v stanovenom čase podľa harmonogramu môžete pozrieť na voľne dostupnom Facebookovom profile Biomedicínskeho centra SAV, https://www.facebook.com/bmcsav/, záložka Videá alebo záložka Príspevky (na stránke vľavo) alebo po prekliknutí sa na Facebookov profil https://www.facebook.com/Senior-Trening-101236668218848/, ktorý umožňuje trénerom vysielať tréningy on-line zo svojho domova. Po tréningu bude možná krátka diskusia s otázkami na trénera, prípadne lekára. Tréning bude po ukončení streamingu na stránke ešte nejaký čas k dispozícii.

Ďalšie informácie, vrátane dátumov a presného času nájdete na našej stránke a tiež na Facebooku Biomedicínskeho centra SAV

On-line tréningy CPA BMC SAV na Facebook-u

Rozvrh on-line tréningov v Centre pohybovej aktivity BMC SAV – aktuálny harmonogram

AKTUALITY BMC SAV: Prvý mesiac on-line tréningov je za nami, pozrite si analýzu a grafické zobrazenie  

Zostaňme fyzicky aktívni aj v čase karantény (pdf)

Recept na dávku pohybu (pdf)

Menej sedenia – viac pohybu (článok): K vedľajším negatívnym účinkom epidémie koronavírusu patrí aj izolácia a obmedzenie pohybu. Prečítajte si ako sa trochu rozhýbať…

Zvýšenie fyzickej zdatnosti pomocou dostatočnej dávky pohybu má pozitívny vplyv nielen na výkonnosť a kvalitu života, ale je aj efektívnym prostriedkom prevencie a liečby mnohých chronických ochorení. V prírode platí, že len pohyblivý živočích je životaschopný. Na druhej strane sedavý životný štýl významnou mierou zvyšuje chorobnosť aj úmrtnosť,  a nedostatok pohybu sa dokonca považuje za jeden z najvýznamnejších ovplyvniteľných rizikových faktorov  chronických metabolických, kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení, ako aj kolorektálneho karcinómu či postmenopauzálneho karcinómu prsníka.

Centrum pohybovej aktivity BMC SAV vzniklo v lete v roku 2017, s cieľom vytvoriť priestor pre výskum  účinkov pravidelnej pohybovej aktivity na zdravie, v rámci krátkodobých ale aj dlhodobých individualizovaných tréningových  programov.

Základom tréningových programov je:

 • Edukácia účastníkov o benefitoch a účinkoch cvičenia na zdravie a spätná väzba (pravidelné informovanie o účinkoch intervencie).
 • Naučiť sa správne cvičiť (individualizované cvičenie vedené profesionálnym trénerom).
 • Stať sa súčastou skupiny ľudí s podobnými záujmami (sociálna interakcia).
 • Pravidelnosť a dlhodobé sledovanie účinkov cvičenia (konzultácie s lekárom).
 • Vyhodnocovanie efektivity tréningovej intervencie.

Centrum pohybovej aktivity Biomedicínskeho centra SAV poskytuje priestor na meranie parametrov fyzickej zdatnosti ako aj príjemné, prostredie s moderným vybavením na realizáciu tréningových programov, ktoré sú súčasťou projektov biomedicínskeho výskumu na Biomedicínskom centre SAV. Výskum je podporený výskumnými agentúrami, alebo (programy s dlhodobým sledovaním) finančnými prostriedkami od  sponzorov či partnerov Biomedicínskeho centra SAV .

Centrum pohybovej aktivity (i) umožňuje uskutočňovať vytrvalostný i silový tréning pre dobrovoľníkov výskumných štúdií a  klientov Centra a Výskumnej kliniky BMC SAV, (ii)  umožňuje dlhodobé sledovanie účinkov pravidelného cvičenia na ľudské zdravia a podporuje zdravé starnutie a (iii) umožňuje získavať cenné vedecké poznatky o benefičných účinkoch cvičenia na zdravie človeka.

Centrum pohybovej aktivity úzko spolupracuje s Fakultou telesnej výchovy a športu UK ako aj s I. a II. Neurologickou klinikou LFUK a UNB, s Národným ústavom detských chorôb, UNB a Národným onkologickým ústavom, so Slovenskou obezitologickou asociáciou (SOA) ako aj so  Slovenskou diabetologickou spoločnosťou a jej Obezitologickou sekciou (www.obesitas.sk). Súčasťou centra sú špecialisti na výživu (doc. MUDr. Peter Minárik, PhD; Mgr. Petronela Paulová).

Cieľom je vytvoriť modelový systém využitia pravidelnej pohybovej aktivity / modifikácie životného štýlu na zlepšenie zdravia.

Lekársky predpis pre zdravie. Aj cvičenie môže byť na predpis

Pohyb pre zdravie

Organizačná štruktúra

zodpovedná vedúca a odborná garantka

 • Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD

odborní garanti

 • Mgr. Jozef Ukropec, DrSc
 • Doc. MUDr. Peter Minárik, PhD
 • MUDr. Martin Schön

hlavný tréner

 • Mgr. Viera Litváková

vedúca diagnostiky

 • Mgr. Lucia Slobodová

tréneri

 • PhDr. Peter Jurina
 • Mgr. Jakub Laurovič
 • Mgr. Daniel Dančík
 • Bc. Filip Kmeťko
 • Radko Ivan (študent FTVŠ UK)

Poskytované vyšetrenia

 • fyzická zdatnosť: Rockportov test, bicyklová spiroergometria
  (stanovenie maximálnej aeróbnej kapacity, VO2max)
 • pokojový metabolizmus & metabolická preferencia (nepriama kalorimetria)
 • motorické testy (EuroFit / Senior Fitness)
 • index telesnej hmotnosti (BMI), obvod pása, telesné zloženie (kvadrupedálna bioimpedancia)
 • svalová sila (handgrip)
 • objektívne monitorovanie profilu každodenej fyzickej aktivity (Activinsight)
 • metabolické a kognitívne testovanie

vybrané vyšetrenia realizujeme na Výskumnej klinike BMC SAV

Leták/Cenník

Age Management SALON 2020

22. október 2020
Sorea Regia Hotel, Kráľovské údolie 6, Bratislava

Táto pandémia každému zmení plány aj život v najbližších mesiacoch, rokoch. Čaká všetkých náročná doba.
Ale určite to spoločne zvládneme, pretože história je svedkom, že áno.

Ako každý hľadáme riešenia, robíme zmeny. Našu plánovanú konferenciu sme z apríla preložili na jeseň.

Veríme, že sa ju podarí zorganizovať, lebo demografický vývoj sa nezastaví a pandémia ešte situáciu zhorší. 

Sme pripravení pokračovať v osvete a tiež pomáhaťHR, personalistom riešiť problémy medzinárodne overenými nástrojmi, ktorých know-how máme k dispozícii.

Program a prihlášku nájdete tu: https://www.intenziva.sk/konferencia/age-management-salon-2020

Konference Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost

18. března 2020 – v Praze, v prostorách Kampusu Hybernská Univerzity Karlovy

Je náš politický a vzdělávací systém připraven na podporu edukace a rozvoje seniorů podporující prodloužení ekonomické produktivity i umožnění aktivního stárnutí?

Cílem této jediné pravidelně realizované odborné konference na území České i Slovenské republiky, která se systematicky věnuje edukačním a pracovním kontextům stárnutí populace, je poskytnout odborníkům pracujícím v oblasti vzdělávání starších dospělých a seniorů informace o aktuálních trendech majících dopad na organizaci, obsahy, podoby a cíle těchto aktivit. Rovněž představit vzdělavatelům a organizátorům vzdělávacích i kulturních seniorských aktivit možnosti, jak přispět k aktivizaci starších dospělých nejen v ČR, ale i v rámci Evropy.

Konference bude zároveň zaměřena na příspěvky v oblasti age managementu s cílem podporovat komplexní přístup k řešení demografické situace a demografických změn na pracovišti, včetně zapojování starších dospělých zpět do pracovního procesu.

Viac info a registrácia: https://konference.agemanagement.cz/registrace/

ĎALŠIE VZDELÁVANIE V CENTRE POZORNOSTI NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Odborná konferencia sa koná pri príležitosti:

 • 15. výročia založenia Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave
 • 30. výročia založenia Univerzity tretieho veku CĎV UK v Bratislave
 • 60. výročia založenia Útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV UK v Bratislave
Termín konania:16. – 17. marec 2020
Miesto konania:Študijné a kongresové stredisko CĎV UK Modra-Harmónia
Organizátor:Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

Firmy starších uchádzačov o prácu odmietajú aj napriek skúsenostiam. Kľúčom je životopis

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt old co worker

Máte 55 a viac rokov a túžite, či musíte, zmeniť prácu? Zrejme neprinášame dobré správy. Aj keď firmy dnes často pripomínajú, že je ťažké nájsť kvalifikovanú pracovnú silu, o ľudí, ktorí odídu v najbližších desiatich rokoch do dôchodku, záujem nemajú. A to aj napriek tomu, že rozhodovať sa na základe veku je diskriminačné.

Viac info: https://www.forbes.sk/firmy-starsich-uchadzacov-o-pracu-odmietaju-aj-napriek-skusenostiam-klucom-je-zivotopis/

Týždeň celoživotného učenia 2019

Odovzdávanie Ceny MŠVVaŠ SR za rozvoj celoživotného vzdelávania a Ceny AIVD

21.10.2019 10:00 – Bratislava

V priestoroch Vedeckého parku UK sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ceny za rozvoj celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorú si prevzalo ÚĽUV, a ceny AIVD v piatich kategóriách. Odovzdali sme 1x aj cenu age managementu. Ziskala ju dm-ka, dm drogerie market. Tešíme sa na ďalších. Pripojte sa k Slovenskej asociácii age managementu, dozviete sa viac.

Age management

24.10.2019 09:30 – Bratislava

Prezentácie a diskusia domácich a zahraničných odborníkov, zástupcov príslušných rezortov so zástupcami verejných, súkromných, neziskových inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania dospelých sa uskutočnila v rámci medzinárodného projektu Age Management Uptake (KA2 Erasmus+).

VEKOVÝ MANAŽMENT