Čo je age management?
Zjednodušene môžeme age management definovať ako riadenie s ohľadom na vek, na schopnosti a potenciál pracovníkov. Širšia definícia ďalej uvádza, že age management berie do úvahy vekové faktory, ktoré majú vplyv na zamestnancov „bielych a modrých golierov“ v procesoch každodenných činností, plánovania a organizácie práce, ako aj v pracovnom prostredí takým spôsobom, že sa zamestnanec cíti podporovaný na ceste k dosiahnutiu osobných i pracovných cieľov.

Opatrenia v rámci age managementu  by v prvom rade mali zaistiť, aby každý pracovník mal možnosť využiť svoj potenciál a nebol znevýhodnený kvôli svojmu veku. Široké použitie age managementu zahrňuje všetky vekové skupiny pracovníkov od absolventov až po pracovníkov v dôchodkovom veku.

S ohľadom na vývoj demografickej situácie a starnutia spoločnosti v ČR (v SR ešte s horšími prognózami ako v ČR – pozn. prekladateľa) sa jedná o veľmi aktuálnu tému. Zmeny vekovej štruktúry budú postupne ovplyvňovať celú spoločnosť, pretože starnutie populácie a pracovnej sily sa prejavia nielen vážnymi ekonomickými ale aj sociálnymi dopadmi. Predlžovanie pracovného života je preto nielen v záujme spoločnosti, ale aj každého jednotlivca a takisto firiem. Na všetkých týchto úrovniach existujú problémy, ale aj príležitosti. Jedným z možných riešení je uplatňovanie princípov age managementu.

Hlavným cieľom tohto konceptu je podporovať komplexný prístup k riešeniu demografickej situácie a demografických zmien na pracovisku. Realizované výskumy ukazujú, že najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie zamestnancov pracovať dlhšie, je postoj ich priamych nadriadených, ich vzťah k starnutiu a ich ochota nájsť riešenia problémov spojených so starnutím a následným zlepšením pracovného života. Tieto opatrenia môžu zahrňovať, tak drobné, každodenné opatrenia v oblasti ergonómie, starostlivosti o zdravie pracovníkov, prispôsobením organizácie práce, úpravy pracovnej doby, prístup k vzdelávacím aktivitám a pod., až po komplexný systémový prístup k age managementu zapracovaný do stratégie firmy, podporovaný jednotlivými personálnymi činnosťami. Priestor pracoviska teda je a do budúcna sa stane ešte viac prostredím najdôležitejších zmien, ktoré budú do značnej miery ovplyvňovať i konkurencie schopnosti našich firiem.

Medzi hlavné zásady age managementu zameraného na skupinu pracovníkov staršieho veku, s ktorou je v prvom rade spojovaný, patria predovšetkým dobré znalosti o vekovom zložení firmy, spravodlivom postoji k starnutí, pochopenie pre individualitu a rozmanitosť, ale hlavne rôzne opatrenia na podporu pracovných schopností.

Uverejnené so súhlasom autorov a ČMKOS
ZDROJ: ŠTOROVÁ, I., FUKAN, J.: Zaměstnanec a věk.”Informačná brožúra. Praha: ASO ČR, 2012, ISBN: 978-80-87137-35-2

Prečo age management?
VOJS1