Příspěvek představí základní pojmy konceptu Age Managementu, který byl vyvinut na Finském institutu pracovního zdraví se sídlem v Helsinkách a je úspěšně rozšířen v dalších zemích Evropy i světa.

Způsob personálního řízení s přihlédnutím k věku zaměstnanců, tedy age management, se již v České republice stal poměrně známým pojmem. Do ČR přinesl základní informace o tomto konceptu projekt mezinárodní spolupráce „Strategie Age Managementu v České republice“, který realizovala Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR“ v letech 2010 až 2012 ve spolupráci s Finským institutem pracovního zdraví. Hlavním cílem projektu bylo přenesení konceptu age managementu a konceptu pracovní schopnosti z Finska, proškolení odborníků v této problematice, ale také pilotní ověření nástroje na měření pracovní schopnosti – Work Ability Index.

Na tento projekt nyní navazuje nový projekt „Implementace Age Managementu v České republice“, který je realizován ve spolupráci se společností Blik op Werk, která byla pověřena zaváděním konceptu pracovní schopnosti na celonárodní úrovni v Nizozemsku. Aktivity tohoto projektu posunují tento koncept již k zavádění konkrétních opatření na podporu stárnoucích zaměstnanců k českým zaměstnavatelům. U vybraných českých zaměstnavatelů bylo provedeno měření pracovní schopnosti u 300 zaměstnanců a získaná data budou nyní statisticky vyhodnocena a zpětná vazba poskytne zapojeným organizacím důležité informace o pracovní schopnosti jejich zaměstnanců i doporučení na optimalizaci problémových oblastí. Neméně důležitá je rovněž zpětná vazba k jednotlivým účastníkům měření, ti získají vyhodnocení své pracovní schopnosti a rovněž doporučení na její posilování. Součástí projektu je také vývoj nových vzdělávacích aktivit pro různé cílové skupiny a jejich široká publicita.

Na regionální úrovni je koncept age managementu rozvíjen zejména v Jihomoravském kraji, který ho zohledňuje v připravovaném plánu Rozvoje celoživotního vzdělávání JmK v rámci opatření na podporu aktivního stárnutí. Důležité jsou rovněž projektové aktivity „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřeními age management“, které již směřují ke konkrétním  profesím. Dle uskutečněných evropských výzkumů jsou výrazně ohroženy poklesem pracovní schopnosti po dobu svého pracovního života zejména pedagogové a zdravotnický personál. Projekt realizuje v současné době Zaměstnanost o. s. v Brně.

Získané zkušenosti ukazují na vysoký potenciál možností uplatnění personálního řízení s ohledem na věk při řešení demografických změn na pracovišti a rovněž důležitost uplatňování konceptu age managementu jako nedílné součásti společenské odpovědnosti organizací.

Aktivity všech realizovaných projektů jsou v souladu s Národním akčním plánem podporujícím pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017, které připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.

Ilona Štorová, vedúca projektu Implementácia Age Managementu v ČR