Úvodom by som chcel vysoko oceniť konanie takéhoto podujatia, jeho obsahovú a organizačnú prípravu. Ďakujem pánovi Milošovi Nemečkovi za mimoriadne úsilie pri príprave konferencie o vekovom manažmente.

Ak chceme poznať možnosti zapojenia seniorov do trhu práce treba poznať trendy v demografii obyvateľstva. Netreba len predstavovať katastrofické trendy, ale aj možnosti, ako tieto trendy výrazne ovplyvňovať.

Národný program aktívneho starnutia / schválený Vládou SR v decembri 2013 / narysoval v komplexe niektoré možnosti. Významná bola transformácia Výboru pre seniorov na Radu Vlády SR pre práva seniorov      / v januári 2014 /. Vekový manažment je téma veľmi široká a neprepracovaná. Práve preto bude potrebné definovať vekový manažment a stanoviť jeho zásady, motivovať zamestnávateľov, venovať sa striebornej ekonomike ako možného faktoru rastu ekonomiky, venovať sa zamestnanosti a zamestnateľnosti seniorov, zvyšovať bezpečnosť starších ako 50-ročných, odstraňovanie diskriminácie, zefektívnenie celoživotného vzdelávania / univerzity a akadémie tretieho veku, vzdelávacie cykly / a jeho finančného zabezpečenia i definovať podmienky pôsobenia kariérnych poradcov.

V ďalšom období je aktuálne:

  1. Pozornosť venovať ochrane a zamedzeniu diskriminácie starších ľudí na trhu práce.
  2. Vytvoriť pri Rade Vlády SR pre práva seniorov pracovnú skupinu pre vekový manažment aj za účasti dotknutých rezortov.
  3. Požiadať štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o zorganizovanie konzultácie o možnostiach v striebornej ekonomike        / 2.kvartál 2015 /.

Vyslovujem presvedčenie, aby táto konferencia významnou mierou prispela k naplneniu cieľov Národného programu aktívneho starnutia.

Ján Lipiansky, podpredseda Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku